Rioolwateronderzoek coronavirus (2023)

Daarmee wordt het rioolwater van vrijwel alle Nederlandse huishoudens (ruim 17 miljoen mensen) onderzocht. Het rioolwateronderzoek is een aanvulling op de andere onderzoeken om het coronavirus te volgen, zoals het testen van mensen op COVID-19 bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Met rioolwateronderzoek houden we zicht op de verspreiding van het coronavirus, ook in perioden waarin mensen zich minder laten testen. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe varianten op te sporen en te herkennen.

Een kaart met een overzicht van recente rioolwatermetingen voor COVID-19 in Nederland staat op de webpagina Coronavirusdeeltjes in rioolwater.

Hoe werkt het?

Virusdeeltjes kunnen via de ontlasting van besmette mensen in het rioolwater terechtkomen. Ongeveer de helft van de besmette mensen heeft het virus in de ontlasting. Dit kunnen mensen met en zonder klachten zijn. Het rioolwater stroomt via het rioolstelsel naar de ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)’s) in het land. Bij deze RWZI’s worden monsters van ongezuiverd rioolwater genomen en die gaan gekoeld naar het RIVM. Onderzoekers van het RIVM analyseren deze monsters en zoeken uit hoeveel coronavirusdeeltjes erin zitten. De uitkomsten zijn via het Coronadashboard op Rijksoverheid.nl te zien. Ook zijn de resultaten als open data beschikbaar op de RIVM website.

Rioolwateronderzoek coronavirus (1)

Bekijk Infographic rioolwateronderzoek voor COVID-19 (PDF)

De mogelijkheden van rioolwateronderzoek

Het rioolwateronderzoek voor COVID-19 is in Nederland tot stand gekomen door samenwerking van het RIVM met de Unie van Waterschappen en de 21 waterschappen en gebeurt in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Samen verkennen deze partijen de mogelijkheden om het rioolwateronderzoek in te zetten voor een bredere toepassing.
Meer over de mogelijkheden van het rioolwateronderzoek, zie het onderwerp Rioolwateronderzoek.

(Video) Virologen vlog - Dr. Miranda de Graaf

Ga direct naar:

Virusdeeltjes in ontlasting en rioolwater
Rioolwateronderzoek voor COVID-19, hoe en waarom?
Toekomstvan het rioolwateronderzoek

Virusdeeltjes in ontlasting en riool

Is het virus in het rioolwater besmettelijk?
Er zijn geen aanwijzingen dat mensen besmet zijn geraakt door rioolwater.

Hebben alle mensen die besmet zijn coronavirusdeeltjes in hun ontlasting (poep)?
Nee. Bij ongeveer 50% van de mensen is het virus aan te tonen in de ontlasting (poep). Sommige mensen die besmet zijn hebben meer virusdeeltjes in hun ontlasting dan anderen. Het maakt daarbij niet uit of iemand veel, weinig of (nog) geen klachten heeft.

Lopen mensen die werken met rioolwater extra risico?
Mensen die werken met rioolwater moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van rioolwater vermijden. De beschermingsmaatregelen voor mensen die met rioolwater werken, beschermen goed tegen de verschillende soorten ziekteverwekkers in het rioolwater, dus ook tegen coronavirussen. De maatregelen om veilig met afvalwater te werken staan in de Arbo (Arbeidsomstandigheden)-catalogus van de waterschappen. Voor vragen over de Arbo-catalogus kan men terecht bij de Arbo-coördinator. Het is ook belangrijk dat de medewerkers op de rioolwaterzuivering de hygiënerichtlijnen volgen.

(Video) SMARkT 27 mei #6 : Gedrag (via Rioolwateronderzoek) + Klimaatmaatregelen (mbv serious gaming)

Het rioolwateronderzoek (Nationale Rioolwater Surveillance), hoe en waarom?

Hoe doet het RIVM dit onderzoek?
Medewerkers van alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over het land nemen monsters van het rioolwater en onderzoekers van het RIVM meten dan hoeveel coronavirusdeeltjes erin zitten. Dat gaat als volgt: uit het rioolwatermonster wordt het genetisch materiaalRNA ribonucleic acid (ribonucleic acid)van het virus geïsoleerd. Er wordt dan een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) detectiemethodeuitgevoerd. Met deze methode kunnen de onderzoekers vaststellen hoeveel RNA van het coronavirus aanwezig is in het rioolwater.Vervolgens berekent het RIVM met behulp van gegevens van het CBS het aantal virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners. Die gegevens publiceert het RIVM elke werkdag in eenopen databestand.Het ministerie vanVWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)verwerkt deze data en berekent voor het Coronadashboard de weekgemiddelden op landelijk, veiligheidsregio en gemeenteniveau, volgens een vaste methode die RIVM en VWS samen hebben opgesteld. De gegevens zijn op hetCoronadashboard van de Rijksoverheid te zien. Bekijk hier een gedetailleerdebeschrijving van de rekenmethode.

Welke plekken zijn meegenomen in het onderzoek?
Het RIVM onderzoekt het rioolwater uit vrijwel heel Nederland. De monsters van het rioolwater komen van alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over het land naar het RIVM.

Waar vind ik de resultaten van het rioolwateronderzoek?
De resultaten van het rioolwateronderzoek zijn op het Coronadashboard van de Rijksoverheid te vinden. De data per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)) zijn beschikbaar als open data. Een kaart met de meest actuele metingen per RWZI is te vinden op de webpaginaCoronavirusdeeltjes in rioolwater.

Zijn de resultaten ook te vertalen naar het aantal positief geteste mensen?
Nee, op dit moment hebben we nog geen vertaling van het aantal virusdeeltjes naar het aantal besmette mensen. Dit komt onder andere doordat niet precies bekend is hoeveel virus een besmet persoon uitscheidten daarbij kan de virusuitscheiding ook lang aanhouden. Op basis van de rioolcijfers kan er wel een redelijke inschatting gemaakt worden van het verwacht aantal ziekenhuisopnames. Bij de komst van een nieuwe variant moet wel opnieuw bekeken worden of de inschatting ook geldt voor de nieuwe variant.

(Video) Minister Hugo de Jonge bezoekt rioolwaterzuivering

Is het mogelijk om op basis van dit onderzoek patiënten op te sporen?
Nee. Het rioolwateronderzoek wordt gedaan met rioolwater afkomstig van grote aantallen mensen en is niet te herleiden tot één persoon of huishouden. De informatie kan wel herleid worden naar het verzorgingsgebied van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. We kunnen dus wel zien in welk gebied er veel virusdeeltjes in het rioolwater zitten, maar we weten niet van welke huishoudens dit precies afkomstig is. Dit is ook niet het doel van het rioolwateronderzoek.

Heeft het invloed op de resultaten als het flink geregend heeft?
Als er meer regen valt, zijn er naar verhouding minder virusdeeltjes per milliliter rioolwater. Door het rioolwater volgens een afgesproken methode te bemonsteren kunnen we voorkomen dat de hoeveelheid neerslag invloed heeft op het resultaat van de metingen: gedurende 24 uur wordt steeds een klein monster van het rioolwater genomen, en de grootte van het monster is afhankelijk van de hoeveelheid rioolwater die door de rioolwaterzuiveringsinstallatie stroomt. Deze totale hoeveelheid rioolwater noemen we het debiet. Als er veel regen valt en er dus veel water langs stroomt, wordt een groter monster genomen dan wanneer er geen of weinig regen valt. Door al deze kleine monsters samen te voegen en te mengen, ontstaat een monster dat representatief is voor de hoeveelheid rioolwater die de afgelopen 24 uur de rioolwaterzuiveringsinstallatie gepasseerd is. Uit dat gemengde, grote monster wordt een kleiner monster genomen voor onderzoek bij het RIVM. Hierdoor heeft de hoeveelheid regen die valt geen invloed op het monster zelf.

Kun je de cijfers (aantal virusdeeltjes) van de verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s met elkaar vergelijken?
Ja, dat kan. Bij alle gemeenten en veiligheidsregio’s worden de rioolmetingen op eenzelfde manier berekend en weergegeven: het gemiddeld aantal virusdeeltjes in rioolwater per 100.000 inwoners.

Kun je van alle gemeenten in Nederland de rioolmetingen op het Coronadashboard aflezen? Ook van de kleine, die geen eigen rioolwaterzuivering hebben?
Ja, elke gemeente heeft een eigen gemiddeld aantal virusdeeltjes, ook als in de gemeente zelf geen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) staat. De gemeente (of een deel daarvan) is in dat geval namelijk wel aangesloten op een RWZI die in een andere gemeente staat. De verhoudingen waarin een RWZI rioolwater van meerdere gemeentes binnenkrijgt, zijn vastgelegd door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Zo kunnen we ook voor de gemeenten zonder eigen rioolwaterzuivering berekenen hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten.

Wat is het belang van rioolwateronderzoek?
Het rioolwateronderzoek is een aanvulling op de andere onderzoeken om het coronavirus te volgen, zoals het testen van mensen op corona. Vooral in perioden waarin er minder wordt getest bij op GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-locaties is het rioolwateronderzoek extra belangrijk om zicht te houden op de verspreiding van het virus. We kunnen aan de rioolcijfers zien waar het virus veel of weinig rondgaat.

Geven rioolwatermetingen vroege signalen?
De rioolwatermetingen kunnen een vroege waarschuwing zijn van een naderende opleving. Plaatselijke GGD’en kunnen dan alvast nader onderzoek doen en eventueel maatregelen nemen. Het RIVM heeft hiervoor samen met de GGD’en, waterschappen en gemeenten een stappenplan ontwikkeld.

Soms zie je op een locatie hele hoge rioolcijfers. Wat kan daar de verklaring voor zijn?
Een hoge rioolwaarde betekent dat er veel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Het virus gaat dus veel rond. Bij hoge uitschieters doet het RIVM altijd eerst een extra check of de meting correct is uitgevoerd, of de data kloppen en of de berekeningen goed zijn gegaan.

Tijdens vakantieperioden zien we vaak hoge rioolwatermetingen in de toeristische gemeenten zoals de Waddeneilanden en de kustgemeenten in Zeeland, terwijl het aantal positief geteste mensen in die gemeenten niet noemenswaardig stijgt. Hoe komt dat?
In de vakantieperioden verblijven er in toeristische gemeenten vaak veel meer mensen dan buiten de vakantieperioden. Toeristen gaan daar natuurlijk ook naar het toilet. Als er toeristen zijn die met het coronavirus besmet zijn, kunnen die bijdragen aan meer virusdeeltjes in het rioolwater van het toeristische gebied.
De virusdeeltjes die we meten in het riool worden weergegeven per 100.000 inwoners. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van het aantal inwoners in het betreffende gebied. Als er veel toeristen verblijven in dit gebied, dan is het aantal mensen dat gebruik maakt van het toilet een stuk hoger dan het aantal inwoners. Hierdoor kunnen de rioolcijfers hoger uitvallen, met name voor gemeenten die relatief weinig inwoners tellen.

(Video) Wetenschappers duiken het riool in op zoek naar corona

Kun je met rioolwateronderzoek ook verschillende varianten herkennen?
Sinds januari 2021 onderzoekt het RIVM het rioolwater met een speciale methode ook op nieuwe varianten van het coronavirus. Dit noemen we sequencen. Alle gangbare varianten en subvarianten zijn ook in het rioolwater gevonden.

Rioolwateronderzoek, de toekomst

Hoe lang gaat rioolwateronderzoek voor COVID-19 nog door?
Het RIVM, de waterschappen en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zijn overeengekomen om het rioolwateronderzoek voort te zetten tot in ieder geval eind 2025. Het blijft van belang om zicht te houden op het virus.

Kunnen we rioolwateronderzoek ook breder inzetten? Bijvoorbeeld voor het opsporen en volgen van andere ziekten?
Het rioolwateronderzoek is niet nieuw. Het RIVM doet dit nu voor SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 maar deed dat ook al voor het poliovirus en antibioticaresistente bacteriën. Het RIVM verkent samen met het ministerie van VWS en de waterschappen in welke richting het onderzoek in de toekomst verder kan worden uitgebreid.

Meer over de mogelijkheden van het rioolwateronderzoek, ga naar het onderwerp Rioolwateronderzoek.

FAQs

How soon after exposure are you contagious? ›

Researchers estimate that people who get infected with the coronavirus can spread it to others 2 to 3 days before symptoms start and are most contagious 1 to 2 days before they feel sick.

What is the best medicine for COVID cough? ›

Use medications containing guaifenesin, such as Robitussin, Mucinex, and Vicks 44E. keeping you from getting rest. Coughing is useful because it brings up mucus from the lungs and helps prevent bacterial infections. People with asthma and other lung diseases need to cough.

How long is a person contagious with COVID? ›

People with moderate or severe COVID-19 should isolate through at least day 10. Those with severe COVID-19 may remain infectious beyond 10 days and may need to extend isolation for up to 20 days. People who are moderately or severely immunocompromised should isolate through at least day 20.

How many times can you get COVID? ›

Can you get Covid-19 twice? Yes, it is possible to get Covid-19 two, three or even more times. Covid reinfections have become more common because of the Omicron variant, and because immunity from previous infection and immunisation has reduced over time.

How long after having Covid will you test positive? ›

After a positive test result, you may continue to test positive for some time after. You may continue to test positive on antigen tests for a few weeks after your initial positive. You may continue to test positive on NAATs for up to 90 days.

Can you test negative for Covid and still be contagious? ›

You can have COVID-19 and spread it to others even if you do not have symptoms. Your COVID-19 test can be negative even if you are infected. Most people do not test positive for the virus until days after exposure. You may also be exposed to the virus afteryou are tested and then get infected.

What helps Covid go away? ›

To care for yourself, follow these steps:
 • Keep a daily routine, such as taking a shower and getting dressed.
 • Take breaks from COVID-19 news and social media.
 • Eat healthy meals and drink plenty of fluids.
 • Stay physically active.
 • Get plenty of sleep.
 • Avoid use of drugs, tobacco and alcohol.

Is mucinex good for COVID? ›

Managing Cough and Shortness of Breath

Over-the-counter medications used for upper respiratory infections may help alleviate symptoms. Those medications include guaifenesin (Mucinex), pseudoephedrine (Sudafed), and dextromethorphan (Robitussin, Delsym).

How do I stop Covid coughing? ›

Ways to help a cough with phlegm
 1. stay hydrated.
 2. inhale steam.
 3. try lying on either side as flat as you can to help drain the phlegm.
 4. try moving around to help to move the phlegm.
 5. try breathing control techniques if you move to an area with a different temperature.
Jan 13, 2023

Can you get COVID twice? ›

Reinfection with the virus that causes COVID-19 means a person was infected, recovered, and then later became infected again. After recovering from COVID-19, most individuals will have some protection from repeat infections. However, reinfections do occur after COVID-19.

How long does it take for Covid symptoms to go away? ›

Most people with COVID-19 get better within a few days to a few weeks after infection, so at least four weeks after infection is the start of when post-COVID conditions could first be identified. Anyone who was infected can experience post-COVID conditions.

How long should you isolation after testing positive for Covid? ›

If you test positive for COVID-19, stay home for at least 5 days and isolate from others in your home. You are likely most infectious during these first 5 days. Wear a high-quality mask if you must be around others at home and in public. Do not go places where you are unable to wear a mask.

Videos

1. Onderzoek naar coronadeeltjes in rioolwater wordt provinciebreed
(Omroep Flevoland)
2. RIVM praat Kamer bij over coronavirus | NU.nl
(NU.nl)
3. Health-RI | Data tegen het coronavirus | Nationaal Groeifonds
(Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
4. TERUGKIJKEN: Technische briefing (22 april 2021)
(BESTUUR)
5. Wetenschap Centraal: Het riool als spiegel voor onze samenleving
(Wetenschap aan de Stroom)
6. Wat poep ons vertelt over corona!
(RIVMnl)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 12/29/2022

Views: 6046

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.