Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (2023)

Wijzigingsdatum 31-01-2023 | 14:57

Belangrijk bij het lezen van de resultaten

Belangrijk bij het lezen van de resultaten:

 • Vanaf ronde 31 (oktober 2022) wordt het trendonderzoek uitgevoerd met een ander onderzoeksbureau en dus een ander panel dan daarvoor. Dit zorgt voor een mogelijke trendbreuk waardoor veranderingen ten opzichte van de meetrondes voor oktober mogelijk niet eenduidig zijn.
 • Door de gebruikte methoden zoveel mogelijk gelijk te houden, trachten we de vergelijkbaarheid met eerdere meetrondes wel zo hoog mogelijk te houden. Na validatie van het verloop van de verschillende indicatoren naast andere variabelen uit dit onderzoek en naast externe databronnen (zie achtergrondinformatie), is er geen duidelijk bewijs dat er sprake is van trendbreuk.

Het naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels

De RIVM Gedragsunit doet voor het landelijke Coronadashboardonderzoek naar naleving van en draagvlak voor de geldende gedragsmaatregelen. uitgevoerd. Het interval tussen meetrondes is veranderd over de tijd: de eerste periode zat er 3 weken tussen de metingen, nadat op23 maart2022vrijwel alle maatregelen werden afgeschaft werd dit 4 weken, en vanaf januari 2023 doen we elke 6 weken een meting. Een uitzondering is het interval tussen ronde 30 (21-27 juni 2022) en ronde 31 (11-17 okt 2022), dat bijna 4 maanden was. Voor het onderzoek wordt een steekproef getrokken uit een panel dat op demografische kenmerken zo representatief mogelijk is voor de Nederlandse bevolking. Tussen 17 en 23 januari jl. heeft hiervoor de 34e meting plaatsgevonden. Deelnemers krijgen vragen over het volgen van en draagvlak voor de basis gedragsadviezen die nog gelden in Nederland. Deze rapportage is een beknopt verslag van de huidige meting.

Geen maatregelen maar adviezen

Op het moment van deze meting golden enkel de basisadviezen om de verspreiding van het virus te beperken. Een aantal van de afgeschafte adviezen (zoals thuiswerken) wordt nog gemonitord. Hiervan vinden echter geen draagvlakmetingen meer plaats. Basisadviezen die blijven gelden zijn hygiënemaatregelen zoals hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig handen wassen, testen en thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht en in isolatie gaan na een positieve (zelf)test.

Het volgen van gedragsadviezen

Figuur 1 geeft een beeld van het naleven van de gedragsadviezen over de tijd. We zien deze ronde een daling in het aantal deelnemers dat een test doet bij klachten (min 4 procentpunt). Deze ronde geeft nog ongeveer de helft van de mensen aan dit te doen. De naleving van de andere adviezen is (statistisch gezien) stabiel gebleven ten opzichte van de vorige meetronde in december.

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (1)

Figuur 1: Ontwikkeling van naleving voor de basis gedragsadviezen

Draagvlak voor de gedragsadviezen

Een ruime meerderheid staat nog achter de gedragsadviezen (Figuur 2). Het draagvlak voor gedragsadviezen is ten opzichte van de laatste meting in december (statistisch gezien) stabiel gebleven. Het laagste draagvlak zien we voor het advies om thuis te blijven bij klachten: zes op de tien deelnemers staan daar achter. Vorig jaar rond deze tijd stonden nog negen op de tien deelnemers achter dit advies. Opvallend is dat dit draagvlak het laagste is voor jongere deelnemers en stijgt met leeftijd: onder 16-24-jarigen gaf bijna vier op de tien aan achter deze maatregel te staan, terwijl dit van de deelnemers die 70 jaar of ouder voor bijna acht op de tien het geval was; de tussenliggende leeftijdsgroepen zitten hier tussenin. Het hoogste draagvlak zien we voor het ventileren van de woning: meer dan acht op de tien mensen stonden hier achter.

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (2)

Figuur 2: Ontwikkeling van draagvlak voor de basis gedragsadviezen

Thuisblijven bij klachten, testen, en isolatie

Meer mensen hadden klachten; de helft bleef daarmee thuis

Vijf op de tien deelnemers rapporteren minimaal één coronagerelateerde klacht te hebben gehad in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek (Figuur 3). Dat is een stijging ten opzichte van de vorige meting. In de Infectieradar is de laatste paar weken juist een daling te zien. Dit verschil zou deels verklaard kunnen worden door verschillende vraagstellingen: voor de Infectieradar wordt gerapporteerd over klachten in de afgelopen week, terwijl in het trendonderzoek naar de afgelopen 4 weken wordt gevraagd. Snelle fluctuaties in het aantal mensen dat klachten rapporteert komen in het trendonderzoek dus minder naar voren. Opvallend is dat coronagerelateerde klachten vaker worden gerapporteerd naarmate deelnemers jonger zijn: onder 16-24-jarigen gaf meer dan zes op de tien aan minimaal één coronagerelateerde klacht te hebben gehad, terwijl dit van de deelnemers die 70 jaar of ouder voor drie op de tien het geval was; de tussenliggende leeftijdsgroepen zitten hier tussenin (cijfers niet in figuur). Omdat het om zelfrapportage gaat, is het niet duidelijk of werkelijk minder oudere deelnemers klachten hebben, of dat oudere deelnemers klachten minder goed herkennen of vaker toeschrijven aan andere aandoeningen.

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (3)

Figuur 3: Percentage deelnemers met minimaal ééncoronagerelateerde klacht

Van de deelnemers die minimaal één klacht hadden, bleef iets minder dan de helft thuis terwijl ze klachten hadden (tenzij ze al een negatieve test hadden; Figuur 4). Als we verder kijken naar thuisblijven bij klachten1, zien we dat bijna acht op de tien deelnemers nog wel geloven dat deze maatregel effectief is, dat aandeel is redelijk stabiel over de tijd (cijfers niet in figuur). We zien als we terugkijken over het laatste jaar wel een daling in het aantal deelnemers dat aangeeft het makkelijk te vinden om dit advies op te volgen: een krappe zes op de tien vindt het makkelijk om thuis te blijven bij klachten, terwijl aan het begin van 2022 nog acht op de tien dat vond (NB: begin 2022 speelde de opmars van de toen nog onbekende omikronvariant). Sindsdien is dit geleidelijk gedaald. Hoe moeilijk of makkelijk mensen het vinden om dit advies op te volgen hangt samen met naleving.

1 Hiervoor zijn trends in determinanten van het gedrag bekeken en regressie-analyses gedaan (hier niet gepubliceerd).

(Video) Waarom we ons (niet) aan de regels houden

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (4)

Figuur 4: Naleving van (zelf)testen en thuisblijven bij klachten

Dalende trend in testen bij klachten, meerderheid heeft wel een zelftest in huis

Vijf op de tien deelnemers met klachten deed een coronatest. Dit aandeel was lager onder deelnemers uit de jongste leeftijdsgroep (vier op de tien uit de groep 16-24 jaar, tegenover zes op de tien bij volwassenen tussen 25 en 69 jaar, en vijf op de tien van de 70+ers), en hoger onder vrouwen (58%) dan mannen (48%). Bijna iedereen gebruikte een zelftest (Figuur 5). De beleving van hoe moeilijk of makkelijk het is om dit advies op te volgen hangt ook hier samen met naleving2,maar hoe gemakkelijk mensen het vinden om te testen is weinig veranderd in het afgelopen jaar. Wel zijn minder mensen overtuigd dat testen effectief is bij het bestrijden van de pandemie. Zeven op de tien deelnemers in de huidige ronde vinden dat testen helpt, tegenover acht op de tien aan het begin van vorig jaar (cijfers niet in figuur). Daarnaast zien we een daling in de ervaren sociale norm, ofwel de mate waarin mensen anderen dit advies zien opvolgen: vijf op de tien ziet dat anderen een test doen bij klachten, dit was aan het begin van vorig jaar ruim zeven op de tien (cijfers niet in figuur). Ervaren effectiviteit van de maatregel en sociale norm hangen beide samen met naleving.

Deelnemers die klachten hadden en geen test hebben gedaan, is gevraagd wat de reden daarvoor was. De meest gekozen reden om geen test te doen, is ‘ik denk dat deze klachten niet bij corona horen’ (55%), gevolgd door ‘ik had hele milde klachten’ (22%) en ‘ik vind het niet nuttig om een coronatest te doen’ (18%). 3% van de deelnemers met klachten die geen test hebben gedaan, noemt de kosten van een zelftest als reden.

2 Hiervoor zijn trends in determinanten van het gedrag bekeken en regressie-analyses gedaan (hier niet gepubliceerd)

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (5)

Figuur 5: Testen bij klachten

Uit eerder onderzoek weten we dat de kans groter is dat mensen een test doen bij klachten als ze al een zelftest in huis hebben. Ruim acht op de tien deelnemers geeft aan één of meer zelftesten in huis te hebben. Deelnemers die geen zelftest in huis hebben geven als belangrijkste redenen dat ze pas een zelftest willen kopen als ze die nodig hebben of dat ze het niet (meer) nodig vinden om een corona zelftest te doen (Figuur 6). Eén op de tien geeft als reden dat zelftests te duur zijn. De helft van de deelnemers die geen zelftest in huis hebben, geeft aan dat ze wel een test in huis zouden hebben als ze deze gratis zouden kunnen ophalen bij de drogist of supermarkt.

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (6)

Figuur 6: Redenen geen zelftest in huis

Isolatie na positieve test

Na een positieve test houdt ruim vijf op de tien (53%) zich volledig aan de isolatierichtlijnen. Dit cijfer is wel gebaseerd op kleine aantallen. Als we mensen die aangeven alleen voor een frisse neus (incl. hond uitlaten) naar buiten te zijn gegaan meetellen, komt dit percentage op 81% (Figuur 7). Acht op de tien deelnemers denken dat deze maatregel helpt om het virus te bestrijden.

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (7)

(Video) The future of the Netherlands is European – In conversation with Sigrid Kaag

Figuur 7: In isolatie na een positieve test

Trend van (sociale) activiteiten en mobiliteit

Figuur 8a toont het percentage deelnemers dat heeft aangegeven in de week voorafgaand aan de meting naar buiten te zijn geweest voor een activiteit. Negen op de tien deelnemers zijn naar buiten geweest voor boodschappen, acht op de tien gingen een frisse neus halen of op bezoek bij vrienden of familie en meer dan zes op de tien deelnemers gingen naar het werk. Een op de tien deelnemers geeft aan dat 1,5 meter afstand wordt gehouden op het werk, bij het boodschappen doen, of bij familie en vrienden (Figuur 8b). Buiten bij het halen van een frisse neus zegt bijna zes op de tien deelnemers afstand te kunnen houden van anderen. We zien hierin geen veranderingen ten opzichte van de vorige meting.

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (8)

Figuur 8a: Percentage deelnemers dat in afgelopen week minimaal 1 keer naar buiten is geweest om te werken, om boodschappen te doen, familie of vrienden te bezoek en/of om een frisse neus te halen

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (9)

Figuur 8b: Percentage deelnemers dat rapporteert dat mensen (zelden of nooit) dichterbij kwamen dan 1,5 meter tijdens de laatste keer dat ze naar buiten gaan om te werken, boodschappen te doen, familie of vrienden te bezoeken of een frisse neus te halen

Als we verder inzoomen op de sociale activiteit zien we dat de helft van de deelnemers naar buiten is gegaan om naar de horeca te gaan, drie op de tien deelnemers ging naar een feestje en twee op de tien naar een culturele instelling (Figuur 9a). Bezoek aan een feestje ligt 3 procentpunt lager dan de vorige ronde. Het bezoek aan culturele instellingen is juist licht gestegen ten opzichte van vorige keer (met 3 procentpunt). We zien dat het afstand houden bij deze activiteiten redelijk gestabiliseerd lijkt: slechts bij een op de tien komen andere mensen tijdens deze activiteiten zelden of nooit dichterbij dan 1,5 meter (Figuur 9b).

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (10)

Figuur 9a: Percentage deelnemers dat in afgelopen week minimaal 1 keer naar buiten is geweest om naar een horecagelegenheid (café, restaurant) te gaan, naar een culturele instelling (bioscoop, theather, museum) te gaan en/of om naar een feestje te gaan (verjaardag, bruiloft)

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (11)

Figuur 9b: Percentage deelnemers dat rapporteert dat mensen (zelden of nooit) dichterbij kwamen dan 1,5 meter tijdens de laatste keer dat ze naar buiten gaan om een horecagelegenheid (café, restaurant) te gaan, naar een culturele instelling (bioscoop, theather, museum) te gaan en/of om naar een feestje te gaan (verjaardag, bruiloft). De cijfers bij culturele instelling en horeca zijn gedurende de sluiting weggelaten

Zorgen om het Coronavirus

Een op de tien deelnemers zegt zich zorgen te maken om het coronavirus (Figuur 10). Dat aandeel is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige meting. In 2022 is het aantal mensen dat zich zorgen maakte gestaag gedaald tot een kleine minderheid. Oudere deelnemers maakten zich eerder in de pandemie meer zorgen dan jongere deelnemers, maar dat verschil is verdwenen: ook onder deelnemers van 70 jaar of ouder is het aandeel dat zich zorgen maakt nu een op de tien.

(Video) 2 februari 2021: de integrale persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (12)

Figuur 10: Percentage deelnemers dat zich zorgen maakt over het coronavirus

Deze ronde is voor het eerst ook gevraagd in hoeverre de huidige situatie rondom de corona-uitbraak in China mensen bezighoudt. Ongeveer drie op de tien deelnemers geven aan dat ze zich zorgen maken over de corona-uitbraak in China (Figuur 11). We zien hierin verschillen tussen leeftijdsgroepen: van de deelnemers onder de 40 jaar maakt twee op de tien zich zorgen, onder deelnemers tussen 40 en 69 jaar zijn dat er drie op de tien, en voor deelnemers van 70 jaar of ouder vier op de tien.

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (13)

Figuur 11: Zorgen over de corona-uitbraak in China

Risicomijding

Vier op de tien deelnemers zegt (erg) zijn best te doen om te voorkomen dat ze besmet raken met het virus. Dat is stabiel ten opzichte van de vorige meting (Figuur 11). In het eerder gebruikte onderzoekspanel was te zien dat dit aandeel vorig jaar (2021) een stuk hoger lag, zeven tot acht op de tien deelnemers gaven toen aan (erg) hun best te doen. In de loop van dit jaar is dit aandeel geleidelijk gedaald. Er is een duidelijk verband met leeftijd te zien: in de huidige ronde zeggen bijna zeven op de tien deelnemers van 70 jaar of ouder (erg) hun best te doen om te voorkomen dat ze besmet raken; bij 16-24-jarige deelnemers is dat twee op de tien (de overige leeftijdsgroepen vallen hier tussenin); vrouwen zeggen ook meer hun best te doen om niet besmet te raken dan mannen (vijf vs. vier op de tien) (cijfers niet in figuur).

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (14)

Figuur 12: Percentage deelnemers dat zijn/haar best doet om te voorkomen dat ze besmet raken met het coronavirus

Vertrouwen in coronabeleid van de overheid en proportionaliteit van de maatregelen

Deelnemers zijn verdeeld in hun mening over het coronabeleid van de overheid: meer dan een derde (37%) zegt redelijk veel tot heel veel vertrouwen te hebben in het coronabeleid van de overheid, nog een ruime derde (37%) heeft een beetje vertrouwen en een kwart (26%) heeft weinig tot helemaal geen vertrouwen in het coronabeleid. Een meerderheid van zeven op de tien deelnemers vindt dat de overheid op dit moment voldoende maatregelen neemt (Figuur 13). Twee op de tien vinden dat er (veel) te weinig maatregelen worden genomen, en één op de tien vindt dat er (veel) te veel maatregelen zijn. Het aantal deelnemers dat vindt dat er te weinig maatregelen zijn is licht gestegen in vergelijking met de vorige ronde.

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (15)

Figuur 13: Proportionaliteit coronamaatregelen

Deelnemers is ook gevraagd hoe zij denken over maatregelen die worden genomen met betrekking tot de corona-uitbraak in China. Het kabinet heeft besloten dat reizigers die vliegen vanuit China een negatief testresultaat bij zich moeten hebben. Ook is er een dringend advies om een mondkapje te dragen tijdens vluchten van en naar China. Meer dan zeven op de tien deelnemers staan achter deze maatregelen. Een op de tien deelnemers geeft aan het hier niet mee eens te zijn. Meer dan de helft van de deelnemers vindt dat er voldoende maatregelen worden genomen m.b.t. de corona-uitbraak in China (58%). Ongeveer een derde van de deelnemers vindt dat er te weinig tot veel te weinig maatregelen worden genomen (36%) en minder dan een op de tien vindt dat er (veel) te veel maatregelen worden genomen (6%).

Daarnaast zijn deelnemers deze ronde ook gevraagd in hoeverre ze het belangrijk vinden dat landen binnen Europa dezelfde maatregelen nemen m.b.t. de corona-uitbraak in China. Acht op de tien deelnemers geeft aan dit belangrijk te vinden, en één op de tien deelnemers geeft aan dit niet of helemaal niet belangrijk te vinden.

(Video) Een intern communicatieplan opstellen: hoe begin ik eraan?

Vaccinaties

In deze meetronde gaf 91,7% van de deelnemers aan ten minste één vaccinatie te hebben gehad, 87,5% heeft de volledige basisserie gehad. Van de mensen die tenminste één vaccinatie hebben gehad, zegt 83,8% ook een booster te hebben gehad.

Van de deelnemers die tenminste één coronavaccinatie hebben gehad, heeft 47% dit najaar een herhaalprik gehaald, 10% is het nog van plan, en 13% weet het nog niet. 30% geeft aan geen herhaalprik te willen. De vaccinatiebereidheid is hoger onder oudere dan onder jongere deelnemers (Figuur 14): van de 70+-ers zegt bijna negen op de tien de vaccinatie te willen gaan halen of al te hebben gehaald, en dat geldt ook voor ruim zeven op de tien deelnemers tussen 55 en 69 jaar. In de leeftijdsgroepen daaronder daalt het percentage deelnemers dat een vaccinatie wil halen of al heeft gehaald: 47% van 40-54-jarigen, 41% van 25-39-jarigen, en 33% van de 16-24-jarigen. Opvallend is dat er in de jongere leeftijdsgroepen meer deelnemers zijn die nog geen keuze hebben gemaakt over de herhaalvaccinatie. In meetronde 32 rapporteerden we dat met name jonge deelnemers (ruim vier op de tien van 16-24-jarige deelnemers, ruim drie op de tien 25-39-jarige deelnemers) aangaven te weinig informatie te hebben ontvangen over de herhaalprik om hun keuze te kunnen maken (deze ronde is dat niet opnieuw uitgevraagd).

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (16)

Figuur 14: Van plan herhaalprik te halen, uitgesplitst naar leeftijd

Deze ronde is voor het eerst ook uitgevraagd aan deelnemers die geen herhaalprik willen halen of nog twijfelen, of ze onder bepaalde omstandigheden wel een herhaalprik zouden halen en zo ja, welke dit dan zouden zijn (Figuur 15). Mensen konden meerdere redenen aankruisen. De vaakst gekozen redenen zijn “als er een nieuwe variant van het virus in Nederland is waar meer mensen ernstig ziek van worden” (55%) en “als vaccinatie nodig is naar het buitenland te kunnen reizen” (45%). 14% zou in geen geval de herhaalprik halen. Jongeren (16-24 jaar) geven vaker aan dan andere leeftijdsgroepen dat ze de herhaalprik zouden nemen als het aantal besmettingen in Nederland snel oploopt (48%) of als er vaccinatie nodig is om naar het buitenland te kunnen reizen (62%).

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (17)

Figuur 15: Redenen om toch een herhaalprik te nemen

Welbevinden

Vanwege het beëindigen van het cohort vragenlijstonderzoek, zijn vanaf ronde 31 vragen over psychische gezondheid en ervaren eenzaamheid opgenomen in het trendonderzoek. Psychische gezondheid (Figuur 16) neemt toe met leeftijd: minder dan zeven op de tien 16-24-jarige deelnemers lijkt psychisch gezond (gemeten met de MHI-5, een internationaal gevalideerd meetinstrument), tegenover acht op de tien deelnemers tussen 25 en 54 jaar, en negen op de tien deelnemers van 55 jaar of ouder. Sinds de vorige meting zien we een lichte daling in het aantal deelnemers dat psychisch gezond is, specifiek in de jonge leeftijdsgroep van 16-24 jaar (-4 procentpunt). Ervaren eenzaamheid (Figuur 17) neemt af met leeftijd. Waar onder 16-24-jarigen 47% zich enigszins tot sterk eenzaam voelt, rapporteert 38% van de deelnemers van 70 jaar of ouder zich enigszins tot sterk eenzaam te voelen. Uit het cohort vragenlijstonderzoek bleek dat de verschillen tussen leeftijdsgroepen toenamen ten tijde van stevigere maatregelen. Over het algemeen is het totaal aantal mensen dat rapporteert zich engiszins tot sterk eenzaam te voelen (41%) de afgelopen drie metingen gelijk gebleven.

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (18)

Figuur 16: Psychische gezondheid over tijd, uitgesplitst naar leeftijd

Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels (19)

Figuur 17: Eenzaamheid over tijd, uitgesplitst naar leeftijd

Over de deelnemers

Aan de 34e ronde deden 5.066 deelnemers mee. De man-vrouw, leeftijds- en opleidingsverdelingen staan gepresenteerd in tabel 1.

De door ons gepresenteerde cijfers worden gewogen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en provincie zodat ze een zo representatief mogelijk beeld geven van de Nederlandse bevolking.

(Video) Schoups webinar: "Vennootschappen door de Coronacrisis besturen" 27.4.2020

N = 5.066
Geslacht
man46,6%
vrouw53,1%
Leeftijd
16-24 jaar6,5%
25-39 jaar19,4%
40-54 jaar20,2%
55-69 jaar36,2%
70+17,7%
Opleidingsniveau
laag21,6%
midden37,3%
hoog41,0%

Tabel 1: Achtergrondkenmerken van de deelnemers

Meer informatie

 • Achtergrondinformatie trendonderzoek
 • Analyses eerdere metingen

FAQs

Wat zijn de richtlijnen van het RIVM? ›

De belangrijkste adviezen tegen verspreiding van het coronavirus zijn de volgende:
 • Blijf thuis en doe een (zelf)test bij klachten.
 • Ga in isolatie na een positieve test.
 • Laat je vaccineren.
5 days ago

Wat zijn de basisregels Corona? ›

Basisadviezen tegen corona
 • Heeft u klachten? Blijf thuis en doe een zelftest.
 • Heeft u corona? Ga in isolatie.
 • Haal uw (herhaal)prik tegen corona. Ook als u verder helemaal gezond bent.

Wat moet je doen als je het coronavirus hebt? ›

In het kort. Blijf thuis als de corona-test laat zien dat u corona heeft. Eet en drink genoeg. U kunt paracetamol nemen tegen pijn en koorts.

Hoe staat het met de Corona? ›

Ontwikkeling van het virus

Het aantal deelnemers van Infectieradar met een positieve coronatestuitslag steeg naar 1,5%. Het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag steeg (+31%). Het aantal bij de GGD geteste personen steeg ook (+29%).

Hoelang blijf je besmettelijk bij Omikron? ›

Studies hebben namelijk aangetoond dat Omicron infecties soms nog besmettelijk zijn tot 10 dagen na de diagnose. Dit houdt in dat activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (b.v. gezamenlijk eten), niet zijn toegestaan.

Welke Coronaregels vervallen 23 maart? ›

De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te dragen vervalt per woensdag 23 maart 2022. Daar waar het druk is, kunt u uzelf en anderen beschermen door een mondkapje te dragen. Het blijft voorlopig verplicht om een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op het vliegveld na de security.

Is in quarantaine verplicht? ›

U hoeft niet in quarantaine als u bij iemand met corona bent geweest. U kunt wel besmettingen en verspreiding van het virus tegengaan. Let daarom extra op klachten en test direct bij klachten. En voorkom contact met kwetsbaren voor 10 dagen.

Hoelang ben je besmettelijk als je corona Covid 19 met klachten hebt? ›

U kunt het virus meestal niet meer verspreiden als 2 van deze 2 punten voor u kloppen: U heeft 24 uur of langer geen klachten meer. Het is 5 dagen of langer geleden dat u klachten kreeg.

Hoe lang ben je besmettelijk na een positieve test? ›

Is het zeven dagen of meer geleden dat je klachten kreeg en heb je al 24 uur geen klachten meer? Dan ben je niet meer besmettelijk en mag je weer uit isolatie. Ben je positief getest zonder dat je klachten had en heb je vijf dagen na de test nog steeds geen klachten? Dan mag je uit isolatie.

Hoe lang blijft zelftest positief na corona? ›

Als je positief bent getest op corona, daarna hersteld bent en geen nieuwe of ernstiger klachten hebt, is opnieuw testen bij de GGD binnen 8 weken niet zinvol. De NAAT-test, zoals een PCR of TMA, is heel gevoelig en kan lang positief blijven zonder dat je besmettelijk bent.

Heeft zelftest zin na corona? ›

Heeft u klachten die passen bij corona? Doe dan zo snel mogelijk thuis een zelftest. Ook als u bent gevaccineerd of corona heeft gehad, want u kunt nog steeds corona krijgen en het doorgeven aan anderen. Lees alles over het gebruik en resultaat van uw zelftest.

Kun je twee keer corona hebben? ›

Meerdere keren ziek

Mensen die opnieuw besmet raken, lijken over het algemeen minder ernstig ziek te worden, maar kunnen anderen nog wel besmetten. De meeste mensen bouwen afweer op tegen het virus nadat zij besmet zijn geweest.

Wie krijgt Herhaalprik corona? ›

Iedereen vanaf 12 jaar kan de herhaalprik met een vernieuwd vaccin halen. Dit kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. Het is niet mogelijk om te kiezen tussen beide vernieuwde vaccins. De vaccins die als eerste zijn binnengekomen worden als eerste ingezet.

Hoeveel mensen in Nederland hebben nog geen corona gehad? ›

In de vijfde ronde in de zomer van 2021 had bijna 65% van de bevolking antistoffen tegen het coronavirus in het bloed en ongeveer 20% had bewijs van een doorgemaakte besmetting met het coronavirus in het bloed. In het najaar van 2021 (ronde 6) had bijna 87% van de bevolking antistoffen tegen het coronavirus.

Wat moet ik doen na positieve zelftest? ›

Covid-19 zelftesten
 1. Heb je coronaklachten? ...
 2. Een zelftest is niet nuttig als je minder dan 3 maand geleden COVID had (bevestigd met een positieve PCR of RAT test).
 3. Als het resultaat van de test positief is, moet dit niet meer worden bevestigd door een PCR- of RAT-test, en ga je in isolatie.

Hoe begint Omikron? ›

De hoofdsymptomen van COVID-19 met de omikronvariant zijn vergelijkbaar met de bekende eerdere virusvarianten, te weten: luchtwegklachten en koorts. Verlies van reuk/smaak wordt bij een infectie door de omikronvariant minder vaak gerapporteerd dan bij eerdere virusvarianten en keelpijn lijkt juist vaker voor te komen.

Hoe lang blijft corona antistoffen in je lichaam? ›

Bij mensen die een milde infectie met het coronavirus hebben gehad, bevinden zich daarna antistoffen in het neusvocht. Deze antistoffen zijn tot wel negen maanden na de infectie aanwezig in de slijmvliezen van de neus. Dit tonen onderzoekers van het Radboudumc aan in een publicatie in Nature Communications.

Hoe goed is de zelftest? ›

Uit het onderzoek blijkt dat als mensen die geen klachten hebben een zelftest doen, 72%-80% van de werkelijk besmette mensen door de zelftest gemist worden. Het was al bekend dat bij het hebben van Covid-19-achtige klachten de zelftesten voldoende betrouwbaar zijn, ook voor het opsporen van de Omicron variant.

Welke Coronaregels gelden vanaf 25 februari? ›

Vanaf vrijdag 25 februari 2022 geldt de verplichte afstand van 1,5 meter niet meer.
...
Het gaat om adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken, zoals:
 • thuisblijven bij klachten,
 • regelmatig een zelftest doen en.
 • binnen zorgen voor voldoende frisse lucht.
Feb 24, 2022

Hoeveel dagen moet je thuisblijven als je corona hebt? ›

Je moet na 5 dagen tenminste 24 uur klachtenvrij zijn om weer naar buiten te mogen. Anders zou je nog anderen kunnen besmetten. De isolatie duurt maximaal 10 dagen. Geteld vanaf de dag dat je je klachten kreeg.

Is het strafbaar om naar buiten te gaan met corona? ›

Er gaat ook gecontroleerd worden of mensen zich daar aan houden. Wanneer een individuele aanwijzing tot quarantaine is opgelegd, is niet naleving daarvan strafbaar.

Waarom moet je je na een positieve zelftest alsnog bij de GGD laten testen op COVID-19? ›

Corona bevindt zich in een andere fase. Sinds 11 april 2022 is het daarom niet meer nodig om na een positieve zelftest een bevestigingstest (confirmatietest) te doen bij de GGD. Zelftesten bij klachten blijft wel belangrijk. Door de zelftest weet u namelijk of u corona hebt of niet.

Wat als een gezinslid positief test? ›

Blijf weg van de personen die in je huis wonen. Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.). Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan. Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan.

Hoeveel dagen is iemand met corona besmettelijk? ›

Er wordt aangenomen dat iemand vanaf 1-3 dagen voor de start van symptomen besmettelijk kan zijn (Wei 2020).

Kan je je laten testen of je nog besmettelijk bent? ›

Kunnen de testen gebruikt worden om besmettelijkheid aan te tonen? Ja, als de test positief is, kun je ervan uitgaan dat de geteste persoon besmettelijk is. Dit komt omdat de test over het algemeen alleen positief wordt als er veel virus in de neus zit.

Kan een zelftest vals positief zijn? ›

De betrouwbaarheid verschilt van test tot test, en is afhankelijk van wie de test uitvoert. De kans op vals-negatieve of vals-positieve resultaten is bijvoorbeeld hoger bij zelf-testen. Het tijdstip van aflezen is ook belangrijk om vals positieve resultaten bij te lang wachten te vermijden.

Wat te doen bij negatieve zelftest? ›

Zelftest negatief: blijf voorzichtig

Als de uitslag van de zelftest negatief is, dan heeft u waarschijnlijk geen corona. Uw klachten kunnen door een ander besmettelijk virus of een andere bacterie komen. Maar u kunt ook tóch corona hebben. Blijf dus voorzichtig.

Wat als je huisgenoot een positieve zelftest heeft? ›

Heeft iemand in huis corona? Dan mogen de andere gezinsleden naar buiten of naar school als zij geen klachten hebben. Bij klachten blijft een gezinslid of huisgenoot wel altijd thuis en doet een zelftest. Als de zelftest positief is, gaat een gezinslid of kind in isolatie.

Wat na positieve PCR test? ›

Hebt u zich laten testen op COVID-19 en is uw test positief? Dan bent u besmet. U kan dan ook andere mensen besmetten, zelfs als u zich niet ziek voelt, niet hoest of geen andere symptomen vertoont. Daarom moet u zich isoleren.

Welk streepje is positief? ›

Als er 2 streepjes te zien zijn (zowel ter hoogte van 'C' als 'T') is de test positief, ongeacht welk streepje er als eerste verschijnt en ongeacht hoe licht of donker het streepje bij 'T' is.

Hoe lang moet je in isolatie na positieve test? ›

Positieve testuitslag met coronaklachten

U gaat minimaal 5 dagen in isolatie. Dat duurt maximaal 10 dagen. U telt vanaf het moment dat u klachten kreeg. Dat is dag 0.

Wat zijn echte Coronaklachten? ›

Vaak voorkomende klachten coronavirus

verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten; benauwdheid; verhoging of koorts.

Hoe lang blijf je hoesten met corona? ›

Van alle mensen met lang klachten na corona, heeft ongeveer de helft na 3 maanden geen klachten meer. Dit geldt voor alle klachten na corona. Bij de meeste mensen die na 3 maanden nog wel klachten hebben, gaan de klachten weg in de maanden erna. Weinig mensen houden langer dan 6 maanden klachten.

Hoe lang ben je besmettelijk met een verkoudheid? ›

Mensen met griep zijn besmettelijk op de dag vóórdat de ziekteverschijnselen beginnen tot en met 5 dagen daarna. Mensen met verkoudheid zijn besmettelijk vanaf het moment dat de klachten ontstaan aan neus of keel. Na een paar dagen vermindert de besmettelijkheid.

Wat gebeurt er als je een boosterprik krijgt terwijl je corona hebt? ›

De vaccinatie zal niet gebeuren als je koorts of een acute infectieziekte hebt. Ook niet wanneer je één van de symptomen van COVID-19 hebt. Evenmin zullen de mensen die allergisch zijn voor een bestanddeel van het vaccin of die bij een vroegere vaccinatie een ongewenste reactie kregen, niet gevaccineerd worden.

Hoe lang is de boosterprik geldig? ›

Uw vaccinatiebewijs is 270 dagen geldig na de basisserie (uw eerste prik of prikken). Bent u jonger dan 18 jaar? Dan geldt er sinds 6 april 2022 geen maximale geldigheid voor de basisserie van 270 dagen binnen de EU.

Hoe lang beschermt de vaccinatie tegen corona? ›

Op dit moment weten we dat de bescherming van de coronavaccins zo'n drie maanden na vaccinatie onverminderd hoog is, maar waarschijnlijk werken de vaccins nog veel langer goed. Er lopen nog verschillende onderzoeken naar de duur van de werkzaamheid van de vaccins.

Wie heeft de meeste kans op corona? ›

Er zijn 2 groepen met groter risico op ernstig verloop van de ziekte COVID-19: Mensen die behoren tot een risicogroep door hoge leeftijd of onderliggende aandoening, vooral als ze niet gevaccineerd zijn.

Hoe maakt je lichaam antistoffen aan? ›

Nadat je besmet bent met een virus, gaat je lichaam aan de slag om antistoffen aan te maken. Ook na vaccinatie worden er antistoffen gemaakt. Antistoffen herkennen het virus en helpen om het te bestrijden. Het afweersysteem van het lichaam maakt deze antistoffen aan.

Hoe lang werkt Booster? ›

Na 3 maanden biedt de boosterprik voldoende extra bescherming. De tijd die tussen de booster en de basisprikken moet zitten, is wat anders dan de 2 weken die tussen de boostervaccinatie en de griepprik moeten zitten. Die wachttijd is voor de zekerheid.

Wat zijn de isolatie regels? ›

De regels tijdens isolatie
 • Blijf in uw eigen kamer. ...
 • Andere mensen in huis komen niet in uw kamer.
 • U heeft geen contact met de mensen in huis. ...
 • U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar uw werk.
 • Gebruik uw eigen bestek, borden, bekers en glazen.
 • Gebruik uw eigen tandenborstel.
 • Gebruik uw eigen handdoeken.

Wat is preventie RIVM? ›

Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkómen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Wat werkt dossier RIVM? ›

Welke invloed heeft voeding? Een goede voedingszorg en een gezond voedingsaanbod in zorginstellingen dragen bij aan de gezondheid van zowel patiënten, bezoekers en medewerkers. Dit Wat werkt dossier geeft een overzicht van de werkzaamheid van verschillende voedingsinterventies in de zorg.

Hoe lang ben je besmettelijk voor anderen als je corona hebt? ›

U kunt het virus meestal niet meer verspreiden als 2 van deze 2 punten voor u kloppen: U heeft 24 uur of langer geen klachten meer. Het is 5 dagen of langer geleden dat u klachten kreeg.

Hoeveel dagen mag je uit isolatie? ›

Bent u getest met klachten dan duurt de isolatie maximaal 10 dagen, geteld vanaf de datum dat u klachten kreeg. U mag eerder uit isolatie als het minimaal 5 dagen geleden is dat u klachten kreeg die passen bij corona én u 24 uur deze klachten niet meer heeft: koorts. hoesten.

Hoe lang test je nog positief na corona zelftest? ›

Positieve testuitslag, geen nieuwe test nodig

Als je positief bent getest op corona, daarna hersteld bent en geen nieuwe of ernstiger klachten hebt, is opnieuw testen bij de GGD binnen 8 weken niet zinvol. De NAAT-test, zoals een PCR of TMA, is heel gevoelig en kan lang positief blijven zonder dat je besmettelijk bent.

Welke 3 vormen van preventie worden onderscheiden in de GGZ? ›

Er is sprake van primaire preventie bij activiteiten gericht op voorkomen, secundaire preventie bij het opsporen in een vroeg stadium en tertiaire preventie bij reduceren of compenseren van tekorten in de gezondheidstoestand.

Wat zijn voorbeelden van preventieve maatregelen? ›

Voorbeelden: screening, vaccinaties en preventieve medicatie. Gezondheidsbevordering: bevordert een gezonde leefstijl en een gezonde sociale en fysieke omgeving. Gezondheidsbescherming: beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren.

Welke 3 niveaus van preventie worden onderscheiden in de geneeskunde? ›

Als het gaat om preventieve zorg, wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende niveaus: primair, secundair en tertiair.

Hoe kan ik zien of ik geregistreerd sta bij RIVM? ›

Zelf uw gegevens inzien op MijnRIVM.nl

Als u toestemming heeft gegeven voor het delen van uw vaccinatiegegevens met het RIVM, dan kunt u uw gegevens bekijken via MijnRIVM - Vaccinaties. Dit overzicht is geen officieel vaccinatiebewijs.

Hoe betrouwbaar is de RIVM? ›

RIVM is betrouwbare adviseur voor de overheid, professional en burger. Onze kernwaarden deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk. Deskundig kent veel synoniemen en facetten: met kennis van zaken, competent, oordeelkundig, bedreven, bekwaam, geoefend, beslagen (zie ook vakmanschap).

Is het RIVM wetenschappelijk? ›

Het RIVM doet wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het overheidsbeleid en het toezicht op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het instituut is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Videos

1. Bas van den Putte, hoogleraar Gezondheidscommunicatie.
(Logeion)
2. Geert Wilders Vs Mark Rutte Compilatie: Dé Beste Conflicten Tussen Wilders En Rutte In Tweede Kamer
(Politieke Videos)
3. Mondeling overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (J&V)
(Eerste Kamer)
4. Aflevering 2 #SIKBeter Jaarcongres 'Schatten van de bodem': de velddialogen Archeologie
(SIKBTV)
5. Webinar - KB preventiemaatregelen op het werk in geval van een pandemie en de nieuwe generieke gids
(FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
6. 12-05-2022 - ochtendvergadering (WON)
(Vlaams Parlement)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 28/10/2023

Views: 6048

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.